عنوان: حائض شدن در حين انجام رمي
سوال :

اگر زن در حین انجام رمی جمرات حائض شود، چه وظیفه ای دارد؟ آیا رمی او صحیح است؟


پاسخ:

صحیح است.