عنوان: نيابت رمي براي چند نفر
سوال :

آیا در رمی جمرات می شود برای بیش از یک نفر نایب شد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.