عنوان: انجام رمي جمرات با دست
سوال :

آیا رمی جمرات فقط با دست جایز است یا اگر از راه دورتر با وسیله ای مثل قلاب، سنگ پرتاب شود اشکال ندارد؟


پاسخ:

باید با دست باشد.