عنوان: اعاده رمي جمرات
سوال :

اگر پس از اتمام رمی، حاجی یقین حاصل کرد که یکی از سنگ ها به محل رمی اصابت نکرده است، چه باید بکند؟


پاسخ:

باید اعاده کند.