عنوان: اطمينان از اصابت سنگ به محل رمي
سوال :

آیا در رمی جمرات باید حاجی ببیند که سنگ به  محل رمی می خورد یا همین مقدارکه به طرف آن پرتاب کند کافی است؟


پاسخ:

باید بداند که سنگ به محل رمی خورده است.