عنوان: رمي در روز يا شب
سوال :

رمی جمرات فرقی می کند که درشب انجام شود یا روز؟


پاسخ:

باید در روز باشد مگر نتواند در روز انجام دهد.