عنوان: رمي از طبقات فوقاني
سوال :

آیا رمی جمرات از طبقه فوقانی جایز است؟


پاسخ:

جایز است.