عنوان: محدوده رمي
سوال :

آيا رمى تمامى ديوار 25 مترى که اکنون در جمرات ساخته اند، صحیح است؟


پاسخ:

صحیح است.